Utematte - sortera!


” Enkla matematiska resonemang och matematiska begrepp för att utforska och beskriva” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet)